Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stichting Winter Village Druten, statutair gevestigd te Druten, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 84096225 en te bereiken via het emailadres info@wintervillagedruten.nl., hierna te noemen: “Winter Village Druten”.

Artikel 1 Definities

1.1 Evenement: iedere door Winter Village Druten georganiseerde activiteit.

1.2 Bezoeker: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een Toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door Winter Village Druten georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig Toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.

1.3 Terrein: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, pleinen etc. die deel uitmaken van het terrein waarop het Evenement plaatsvindt.

1.4 Toegangsbewijs/-bewijzen: een door of namens Winter Village Druten verstrekt (digitaal) document of een door of namens Winter Village Druten verstrekte qr-code, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek, daarop aangeduid, Evenement.

1.5 Website: www.wintervillagedruten.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid en openbaarmaking

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door Winter Village Druten te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Evenzo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door Winter Village Druten aangewezen partijen. De Bezoeker accepteert de inhoud van deze algemene voorwaarden en de op de website gepubliceerde huisregels op het moment van verwerven en/of gebruikmaken van een Toegangskaart alsmede met het betreden van het Terrein.

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek gratis worden toegestuurd aan ieder die er om vraagt. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend per e-mail via info@wintervillagedruten.nl.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar (en op te slaan) via de website www.wintervillagedruten.nl

2.4 Deze algemene voorwaarden liggen tevens ter inzage bij de entree van het Evenement.

2.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen er Huisregels gelden voor een Evenement. Die huisregels worden kenbaar gemaakt bij de entree van het Evenement en op de website. De bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkoord met de huisregels en zal zich conform deze huisregels gedragen.

2.6 Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs/-bewijzen voor derde(n) bestelt, verklaart Bezoeker gemachtigd te zijn om namens die derde(n) deze algemene voorwaarden te accepteren en die derde(n) te wijzen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

2.7 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in aanbiedingen van Winter Village Druten ontheffen Winter Village Druten van de verplichting na te komen en/of eventuele verplichtingen tot daaruit voortvloeiende schadevergoeding, zulks ook na de totstandkoming van een overeenkomst.

page1image2135996144 page1image2135996448

2.8 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met enig wettelijk voorschrift, zal dit niet van invloed zijn op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De bepaling in kwestie zal worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert ten aanzien van de inhoud en de aard.

2.9 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Een gewijzigde versie zal dan op de Website worden gepubliceerd. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3 Ticketing en toegang tot het Evenement en Terrein

3.1 De overeenkomst tussen Winter Village Druten en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement koopt/bestelt van Winter Village Druten of bij een door Winter Village Druten daartoe aangewezen partij, dan wel door het scannen van het Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.

3.2 Winter Village Druten verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs/-bewijzen voor het Evenement op een door Winter Village Druten te bepalen wijze.

3.3 Het Toegangsbewijs is en blijf eigendom van Winter Village Druten. Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft slechts toegang voor één persoon. Het Toegangsbewijs geeft de houder het recht om het Evenement bij te wonen. Toegang wordt alleen gegeven aan de eerste houder van het Toegangsbewijs. Winter Village Druten mag veronderstellen dat de houder van dit Toegangsbewijs ook de persoon is die er recht op heeft. Winter Village Druten is niet verplicht om eventuele verdere controle uit te voeren om te verifiëren of het Toegangsbewijs geldig is en de houder rechthebbende daartoe. De Bezoeker heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij de houder van het Toegangsbewijs, uitgegeven door Winter Village Druten of door een door Winter Village Druten aangewezen partij, is en blijft.

3.4 Zodra het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

3.5 Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen door het tonen van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Toegang tot het Evenement is voor alle leeftijden beschikbaar. Wanneer toegang tot het Evenement onder de 18 jaar niet is toegestaan, dan zal dit bekend gemaakt worden voorafgaand en bij het Evenement. Personen die het Evenement willen bijwonen kunnen worden gevraagd, en zijn dan verplicht om, een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs) te tonen als gevolg van controles op de genoemde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar die trachten een Evenement bij te wonen dat enkel is toegestaan voor 18 jaar en ouder, zullen de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel – indien dit tijdens het Evenement wordt vastgesteld – worden verwijderd en de verdere toegang tot het Evenement worden ontzegd.

3.6 Winter Village Druten behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal toegangsbewijzen dat kan worden besteld door een Bezoeker. In dat geval is de Bezoeker verplicht om zich aan een dergelijk maximumaantal te houden.

3.7 Winter Village Druten kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak, waardoor zichtbaar is of, waartoe en/of hoe lang de betreffende Bezoeker toegang heeft tot (een deel van) het Evenement, hierna te noemen: “Polsbandje”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te verlenen. De Bezoeker dient het Polsbandje te allen tijde gedurende het Evenement

en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, mag een eventuele verzegeling niet verbreken en mag het Polsbandje niet aan een ander persoon ter beschikking te stellen. Bij het verbreken van eventuele verzegeling, verliest het Polsbandje haar geldigheid, kan Bezoeker van het Terrein worden verwijderd en de verdere toegang worden ontzegd.

3.8 De Bezoeker is bij het betreden van het terrein en het bezoeken van het Evenement verplicht zich te houden aan de regels, voorschriften, huisregels, eventuele wijzigingen daarvan en de instructies van Winter Village Druten, de aan haar verbonden vrijwilligers, het beveiligingspersoneel, door Winter Village Druten ingehuurde derden, de brandweer, politie, GGD en andere geautoriseerde partijen. Er kunnen beveiligingscamera’s aanwezig zijn op de locatie van het Evenement. Weigert een Bezoeker de voorschriften, huisregels, eventuele wijzigingen daarvan, instructies of aanwijzingen op te volgen, dan kan de Bezoeker de toegang worden geweigerd, van het Terrein worden verwijderd en de verdere toegang worden ontzegd.

3.9 De Bezoeker dient zich te allen tijde – om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of op het Terrein – te kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) dat op verzoek moet worden getoond. Kan een Bezoeker dat niet, dan kan Bezoeker de toegang worden ontzegd, van het Terrein worden verwijderd en de verdere toegang worden ontzegd.

3.10 Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tijdens het Evenement kunnen de door Bezoeker meegenomen zaken worden gevisiteerd en kan Bezoeker worden gefouilleerd. Daartoe stemt Bezoeker uitdrukkelijk in. Het weigeren van deze medewerking, leidt tot weigeren van de toegang, verwijdering van het terrein en ontzegging van de verdere toegang.

3.11 Toegang tot (een deel van) het Evenement is mogelijk op de tijden zoals vermeld op het Toegangsbewijs.

3.12 Winter Village Druten behoudt zich het recht voor om bepaalde personen toegang of verdere toegang tot het Evenement te weigeren of om ze van het Terrein te verwijderen en hen de verdere toegang te ontzeggen als zij dit nodig acht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement. Dit geldt ook wanneer de Bezoeker kleding, teksten of tekens bij zich draagt die, naar het oordeel van Winter Village Druten, de beveiliging of bevoegd persoon, als aanstootgevend, discriminerend of beledigend kunnen worden gezien, of agressie of onrust kunnen veroorzaken bij andere Bezoekers, of zich ontkleedt tijdens het Evenement (inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, het (grotendeels) blootstellen van het bovenste deel van het lichaam). Ook wanneer een Toegangsbewijs vervalst lijkt, is Winter Village Druten gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker of de houder aanspraak kan maken op enige vergoeding voor schade of verlies dat dit hen kan veroorzaken. Een Bezoeker onder de 18 jaar die alcohol koopt, nuttigt, bij zich heeft of tracht te bemachtigen zal van het Terrein worden verwijderd.

3.13 Winter Village Druten volgt de richtlijnen van de overheid die worden gesteld op het gebied van Covid-19. Wanneer een bezoeker daar niet aan meewerkt of daar niet aan wil voldoen, kan toegang worden geweigerd c.q. hij worden verwijderd van de toegang van het Terrein.

3.14 Wordt de Bezoeker op grond van het bepaalde in dit artikel de toegang geweigerd, van het Terrein verwijderd en de verdere toegang ontzegd, dan is Winter Village Druten niet gehouden het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs terug te betalen, noch is Winter Village Druten gehouden de Bezoeker anderszins (voor eventuele schade) te compenseren.

Artikel 4 Verbod op wederverkoop

4.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan om Toegangsbewijs/-bewijzen voor het Evenement, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winter Village Druten, (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden.

4.2 Winter Village Druten kan partijen, zoals een erkend doorverkoopplatform inschakelen (bijv. een extra officieel verkoopkanaal) voor verkoop van Toegangsbewijzen voor het Evenement, welke een secundaire online ticketmarktplaats zou kunnen zijn. Het doorverkopen van Toegangsbewijs/- bewijzen op een andere dan het door Winter Village Druten benoemd verkoopplatform is ten strengste verboden.

4.3 De Bezoeker die zijn Toegangsbewijs tegen een vergoeding overdraagt aan een derde zonder commercieel doel, is verplicht aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs overdraagt de verplichtingen op te leggen die op hem rusten als Bezoeker, zoals blijkt uit deze algemene voorwaarden. De overdrager blijft verantwoordelijk tegenover Winter Village Druten voor de naleving van deze verplichtingen door deze persoon.

4.4 Winter Village Druten is gerechtigd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren, zonder dat tot restitutie of compensatie van enig bedrag leidt, indien in strijd met het in dit artikel bepaalde wordt gehandeld. Voorts is Winter Village Druten gerechtigd de schade op de Bezoeker te verhalen die in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt.

4.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om enige vorm van reclame of enige andere vorm van publiciteit te creëren in verband met het Evenement of een deel ervan.

4.6 Winter Village Druten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verkoop of aankoop van een Toegangsbewijs (met inbegrip van de geldigheid ervan) voor het Evenement via een verkoopkanaal niet ingeschakeld door Winter Village Druten.

Artikel 5. Verboden zaken

5.1 Met het risico op inbeslagname is het de Bezoeker niet toegestaan professionele apparatuur voor fotografie, film, geluid en/of andere opnameapparatuur mee te nemen, geen glaswerk, scherpe voorwerpen, plastic flessen, dranken, etenswaar, drugs, lachgas, blikjes, vuurwerk, dieren, voertuigen, geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, grote voorwerpen, confetti/partyploppers, kleding met discriminerende (racistische en/of nationalistische) beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met teksten of clubuitingen (zoals voetbalshirts) wapens en/of andere gevaarlijke objecten (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of traangas) noch voor zichzelf of voor een ander persoon, of in zijn bezit hebben op het Terrein, of gebruik maken van deze voorwerpen voor of tijdens het Evenement. In beslag genomen voorwerpen worden niet geretourneerd en Winter Village Druten is niet gehouden tot het vergoeden van de (waarde van de) in beslag genomen zaken. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

5.2 Medicijnen mogen slechts mee naar het Evenement worden genomen, indien:
– ze in de originele en afgesloten verpakking zitten;
– voorzien zijn van de originele bijsluiter
Aangetoond kan worden dat de medicijnen gebruikt worden door degene die ze bij zich heeft.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is Winter Village Druten bevoegd de medicijnen in te nemen, zonder dat Winter Village Druten gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van de) medicijnen.

5.3 Iedere Bezoeker die het bepaalde in dit artikel overtreedt overtreedt kan bovendien verdere toegang worden geweigerd zonder enig recht op een restitutie van de toegangsprijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie.

Artikel 6. Betalen tijdens het Evenement

6.1 Er kan tijdens het Evenement en op het Terrein alleen betaald worden op de wijze zoals Winter Village Druten voorschrijft. Consumpties en overige zaken kunnen alleen betaald worden middels pin of met de Cashcard. Het reglement dat betrekking heeft op de Cashcard is gepubliceerd op de Website.

Artikel 7. Rookvrij Evenement

7.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan te roken op het Terrein van Winter Village Druten. Roken is alleen toegestaan binnen de aangewezen rookzones. Winter Village Druten zal redelijke stappen ondernemen om Bezoekers op de hoogte te stellen van de rookvrije aard van het Evenement, maar kan niet garanderen dat het Evenement volledig rookvrij zal zijn. De Bezoeker heeft onder geen enkele omstandigheid recht op een restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding indien het Evenement niet volledig rookvrij is. Indien een bevel om te stoppen met roken of een verbod op roken wordt overtreden, zal de Bezoeker van het Terrein worden verwijderd, zonder dat Winter Village Druten tot restitutie van de Toegangsprijs is gehouden noch anderszins de Bezoeker zal worden gecompenseerd. Eventuele boetes of verplichtingen tot het betalen van vergoedingen opgelegd aan Winter Village Druten als gevolg van de schending door de Bezoeker van het rookverbod, zullen worden verhaald op de Bezoeker.

Artikel 8 Huur van een kluisje

8.1 Indien aan de Bezoeker op het Terrein de mogelijkheid wordt geboden een kluisje te huren, zijnde een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en/ of waardevolle bezittingen van de Bezoeker tijdens het Evenement, ontvangt de Bezoeker daarvoor een persoonlijke sleutel. Met deze sleutel kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Bezoeker zijn de algemene voorwaarden van een derde partij van toepassing, waar de Bezoeker mee akkoord gaat wanneer hij het kluisje huurt. De huur en het gebruik van het kluisje is geheel op eigen risico van de Bezoeker. Winter Village Druten is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of gebruik door een derde van de persoonlijke sleutel. De Bezoeker dient de sleutel ten allen tijde voor zichtzelf te houden en er als een goed huisvader zorg voor te dragen.

Artikel 9 Beeld- en geluidsopnamen

9.1 Winter Village Druten is bevoegd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement/op het Terrein en de Bezoekers en om deze opnamen te reproduceren en/of te publiceren of te zorgen voor de publicatie van deze opnamen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook. Door het verkrijgen van een toegangsbewijs tot het Evenement en/of het Terrein van het Evenement te betreden, geeft de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming voor het maken van de eerdergenoemde opnamen, het verwerken ervan, de publicatie, de verspreiding en gebruik ervan, in de breedste zin, zonder dat Winter Village Druten of een van haar gelieerde (rechts)personen verplicht kunnen worden tot enige (schade)vergoeding jegens hem, op welk moment dan ook.

9.2 De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij zou kunnen hebben bij de bovengenoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enige auteursrecht heeft, naburige rechten en/of portretrechten op de bovengenoemde opnamen, wijst hij bij deze zonder voorbehoud de rechten toe aan Winter Village Druten en doet hij hierbij onherroepelijk afstand van deze rechten en/of zal hij deze niet beroepen.

Artikel 10 Film-, videobeelden en drukwerk

10.1 Het Evenement op een professionele en/of commerciële manier opnemen, met inbegrip van fotograferen (met statief), filmen, geluids- en/of beeldopnamen maken, evenals het herdrukken en/of kopiëren van het programmaboekje, posters en ander gedrukt materiaal is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Winter Village Druten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Bezoeker een consument is, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het navolgende. Indien Winter Village Druten aansprakelijk kan worden gehouden, is de aansprakelijkheid van Winter Village Druten beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Winter Village Druten in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Winter Village Druten nimmer aansprakelijk.

Indien de Bezoeker een (rechts)persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt het navolgende. Indien Winter Village Druten aansprakelijk kan worden gehouden, is Winter Village Druten uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Winter Village Druten. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Winter Village Druten in het betreffende geval uitkeert.

11.2 De Bezoeker betreedt het Terrein en het Evenement op eigen risico. Winter Village is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal voor bezittingen van de Bezoeker of overige zaken die Bezoeker meeneemt naar het Terrein en het Evenement.

11.3 De Bezoeker is zich er uitdrukkelijk van bewust dat er luide muziek zal worden gespeeld tijdens het Evenement. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoorbeschermende maatregelen. Winter Village Druten adviseert Bezoeker het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of een plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

11.4 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven Bezoeker geen recht op ongedaanmaking van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin of (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

11.5 Winter Village Druten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop artiesten/acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In het geval van overmacht heeft Winter Village Druten het recht het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of locatie, de uitvoering van de overeenkomst met Bezoeker op te schorten of te beëindigen, of het Evenement te annuleren.

12.2 Onder het begrip overmacht als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan: alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Winter Village Druten zijn ontstaan c.q. Winter Village Druten niet kunnen worden toegerekend, zoals: ziekte en/of intrekking van de artiest(en), wijziging van het programma of andere overmachtsituaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen, brand, overheidsmaatregelen, intrekking vergunning(en) etc.

12.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd voordat het Evenement is aangevangen, zal Winter Village Druten uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopkanaal als bedoeld in deze algemene voorwaarden heeft betaald. Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het Evenement is aangevangen, zal Winter Village Druten slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van het aankoopbedrag dat vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan een gedeelte van de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) die Bezoeker via het officiële (voor)verkoopkanaal als bedoeld in deze algemene voorwaarden betaald. Restitutie vindt plaats uiterlijk binnen 20 weken na de geannuleerde datum bij een (voor)verkoopadres, enkel na overhandiging door Bezoeker aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) Evenement. Servicekosten en/of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

12.4 De Bezoeker kan jegens Winter Village Druten geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding, in geval van annulering of verplaatsing, anders dan de restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs.

12.5 Als het Evenement wordt verplaatst of geannuleerd, zoals hierboven vermeld, zal Winter Village Druten dit zo spoedig als mogelijk publiceren op de manier waarop zij dit geschikt acht.

12.6 In het geval van annulering van het Evenement op voorschrift en/of instructie van de (Nederlandse) Overheid (door een natuurramp, terrorisme of epidemieën dan wel andere noodsituatie) is Winter Village Druten niet verplicht om de toegangsprijs dan wel de vergoeding die de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopkanaal als bedoeld in deze algemene voorwaarden heeft betaald dan wel ieder andere vorm van schade en/of kosten aan de Bezoeker te vergoeden.

Artikel 13 Persoonsgegevens en Sturen van nadere informatie

13.1 Door te registreren op de Website geeft de Bezoeker toestemming aan Winter Village Druten of een gelieerde derde partij om Bezoeker informatie te sturen per e-mail, (mobiele) telefoon of post. Winter Village Druten zal deze informatie niet verkopen aan een derde partij, noch deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de Bezoeker hiervoor toestemming heeft gegeven via een opt-in-optie. De informatie die Winter Village Druten van de Bezoeker verzoekt, of zal verzoeken in de toekomst, is niet steeds hetzelfde en kan verschillen, afhankelijk van het gebruik ervan op de Website.

13.2 Bezoeker krijgt de kans op de Website om aan te geven of Winter Village Druten zijn gegevens mag gebruiken voor het toesturen van informatie over komende Evenementen, publicaties, aanbiedingen, campagnes en andere websites. Na het verkrijgen van deze toestemming mag Winter Village Druten de gegevens van de Bezoeker delen met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep. Er is ook de mogelijkheid om te vragen of de Bezoeker informatie wenst te

page7image881162720

ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van Winter Village Druten of gelieerde bedrijven. Als deze toestemming is gegeven mag Winter Village Druten de gegevens van de Bezoeker delen met deze derde partijen. De Bezoeker mag deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@wintervillagedruten.nl met de tekst ‘verwijder gegevens’ en aan te geven van welke lijsten (nieuwsbrief/Forum/etc.) hij graag wil worden verwijderd.

Artikel 14 Beveiliging van Persoonsgegevens

14.1 Winter Village Druten past veiligheidsmaatregelen toe voor de bescherming van de persoonlijke gegevens op de Website en haar servers volgens de laatste technische normen die redelijk betaalbaar en gebruikelijk zijn in de sector. Winter Village Druten voldoet op deze manier aan de wettelijke vereisten van de EU-Privacyrichtlijn en de Nederlandse Wetgeving. Winter Village Druten neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de Bezoeker of die nodig zijn bij de uitvoering van een overeenkomst de informatie kunnen bekijken en gebruiken.

14.2 Winter Village Druten zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade opgelopen door de Bezoeker indien een derde partij ongeoorloofde toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van de Bezoeker ondanks de redelijke maatregelen van Winter Village Druten. Vanwege de aard van het gebruik van internet en de online verzending van gegevens, kan Winter Village Druten geen garantie bieden voor een volledig beveiligde omgeving voor de persoonlijke gegevens aan de Bezoeker. Elke online verstrekking van persoonsgegevens vindt uiteindelijk plaats op eigen risico van de Bezoeker.

Artikel 15 Geanonimiseerde gegevens

15.1 Winter Village Druten is bevoegd om geanonimiseerde gegevens van Bezoekers te gebruiken, welke zijn verkregen via diensten, aankopen, of de Website, om adverteerders informatie te kunnen verschaffen en over het verkeer op de Website en statistieken. De persoonlijke gegevens van de Bezoeker zullen niet worden overgedragen in dit verband. Voor zover nodig geeft de Bezoeker toestemming voor dit doel door deze algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 16 Aankopen via Website

16.1 Onderhavig artikel is van toepassing op elke aanbieding, elke aanvaarding en elk contract van een Bezoeker met betrekking tot een Product van de Website. Een dergelijk product kan onder andere zijn: een Download, e-ticket, merchandise – inclusief een fysieke cd of dvd – of een ander product dat wordt aangeboden.

16.2 Hetgeen in onderhavig artikel is vermeld, en de koopcontracten die hierin worden vermeld, hebben uitsluitend betrekking op de aankoop van overeenkomsten op afstand, d.w.z. overeenkomsten die online (via e-mailbevestiging) worden aangegaan, zoals vermeld in Artikel 227a, Boek 6 en/of 46a, Boek 7 (Verkoop aan Consumenten) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Elk Product wordt aangeboden zolang de voorraad strekt.

16.3 Alle details die Winter Village Druten moet bieden als verkoper aan de Bezoeker in overeenstemming met Artikel 46c, Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden of op de relevante Website. Het volgende wordt vermeld op de Website waar de Bezoeker een Product koopt: a) de identiteit van Winter Village Druten en of de Bezoeker het geheel of een gedeelte van te prijs vooraf dient te betalen; b) de belangrijkste kenmerken van het Product; c) de prijs inclusief belastingen; d) eventuele verzendkosten; e) de

betalingsmethode en hoe de koopovereenkomst zal worden uitgevoerd; f) een annuleringsmethode voor fysieke Producten (welke niet van toepassing is op gekochte Downloads, Streams, e-tickets of een transportverdrag); g) de kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen door Winter Village Druten zullen niet worden doorberekend aan de Bezoeker; h) er is geen specifieke termijn voor de aanvaarding van het aanbod door de Bezoeker, behalve de regel dat het aanbod door zijn aard (behalve in het geval van Downloads en Streams) beperkt is zolang de voorraad strekt of het Product beschikbaar is; i) er is geen sprake van een overeenkomst die zich strekt tot voortdurende of periodieke aflevering.

16.4 Nadat de koopovereenkomst op afstand is gesloten tussen Winter Village Druten en de Bezoeker, kan de Bezoeker de informatie voor de punten a) tot en met i) hierboven lezen, waarin staat dat de Koper de koopovereenkomst voor fysieke Producten binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product op de website mag annuleren. Echter, deze annuleringsmethode is niet van toepassen op de aankoop van een Download, Stream, e-ticket, transportverdrag of een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

16.5 De Website geeft duidelijk de prijs aan die de Bezoeker dient te betalen voor elk Product voordat het kan worden afgenomen. Alle prijzen zijn geldig totdat nieuwe prijzen worden aangeduid op de Website. Er is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk voor een Product dat al is gekocht maar om welke reden dan ook nog niet is geleverd.

16.6 De Bezoeker zal niets in rekening worden gebracht voor kosten anders dan voor de aankoop van een Product. De kosten van de internetverbinding die wordt gebruikt door de Bezoeker dient te worden betaald door de Bezoeker.

16.7 De Bezoeker mag tickets, e-tickets of andere Producten kopen via de Website van Winter Village Druten, als gevolg waarvan de elektronische koopovereenkomst op afstand tot stand komt. Deze vormen van aankoop vallen ook onder de algemene voorwaarden van onderhavig artikel.

16.8 Vorming van de koopovereenkomst
Een overeenkomst voor de aankoop en verkoop van een Product tussen de Bezoeker en Winter Village Druten zal alleen tot stand komen nadat de Bezoeker het aanbod op de Website op de juiste manier heeft aanvaard, op de juiste manier heeft ingestemd met de aankoopprocedures op de Website en een betaling heeft verricht aan de partij die de betalingen verwerkt namens Winter Village Druten. Winter Village Druten zal ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een e-mail wordt geregeld of verstuurd aan de Bezoeker die een Product heeft gekocht, waarin wordt bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

16.9 Winter Village Druten is verantwoordelijk voor het treffen van technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van persoonsgegevens en betalingstransactiegegevens te beveiligen.

16.10 Winter Village Druten verplicht zich jegens de Bezoeker om het Product te leveren volgens de omschrijving en hoeveelheid zoals beschreven voor elk Product op de Website en in de lijst van het ‘winkelmandje’ welke de Bezoeker virtueel heeft gevuld met aan te schaffen producten.

16.11 Betaling dient plaats te vinden aan Winter Village Druten of de aangewezen partij die betalingen verwerkt namens haar. Winter Village Druten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken bij de betaling door de Bezoeker aan deze derde partij. De Bezoeker is

door middel van een standaardovereenkomst gebonden aan de algemene voorwaarden van een derde partij die de betaling verwerkt, welke de Bezoeker mag opvragen van deze partij. Winter Village Druten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die algemene voorwaarden.

16.12 Bij een betaling door de Bezoeker kan deze zich nimmer op verrekening met een vordering op Winter Village Druten beroepen of zich op opschorting beroepen.

16.13 Indien vooraf betalen niet is gelukt of achteraf betalen is toegelaten en vervolgens niet wordt betaald binnen veertien dagen na de aankoop, is de Bezoeker in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

16.14 Betaling van e-tickets
Als de Bezoeker een e-ticket koopt voor een Evenement van Winter Village Druten, zal de betaling voor dit Product doorgaans worden behandeld door een derde namens Winter Village Druten. Deze derde maakt normaal gesproken gebruik van haar eigen algemene voorwaarden in relatie met de Bezoeker als de koper van de toegangskaart. De algemene betalingsvoorwaarden van de desbetreffende derde partij, evenals deze algemene voorwaarden van Winter Village Druten zullen van toepassing zijn op een e-ticket. In geval van tegenstrijdigheid van de sets voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van Winter Village Druten

Artikel 17: Website overig

17.1 Hoewel Winter Village Druten veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op de Website, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie en is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van deze informatie, tenzij sprake is voor opzet of grove roekeloosheid. Voor zover de Website links bevat naar aanbiedingen, Producten, materiaal of de website van een derde, is Winter Village Druten noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de werking van deze link, de toegang ernaar of de inhoud van de informatie op een dergelijke website.

17.2 Winter Village Druten zal onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk zijn jegens de Bezoeker of derden voor fouten, beperkte informatie of details op de Website, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid jegens de Bezoeker. Winter Village Druten, haar gelieerde bedrijven of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van een dienst of overeenkomst zullen onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade, kosten, winstderving, verlies, gevolgschade, verlies van privacy of verlies van gegevens voor direct of indirect gebruik of de werking van de Website. Winter Village Druten geeft uitdrukkelijk geen garantie aan de Bezoeker dat de Website, delen daarvan of functies daarbij behorende altijd feilloos zullen functioneren, functioneren volgens de beschrijving of beschikbaar zijn voor gebruik. Op grond van de internetverbinding, de resulterende link naar vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijke aanvallen van hackers of anderen, kan Winter Village Druten eveneens niet garanderen dat de Website of de server dat het gebruikt altijd vrij zal zijn van virussen, bugs of andere fouten of defecten. De Bezoeker dient ook zelf redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn computer beschermd is tegen virussen en dergelijke.

17.3 Winter Village Druten zal onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn wanneer de Bezoeker een link of hyperlink volgt naar een website van een derde, of wanneer de Bezoeker een overeenkomst aangaat met deze derde partij. Winter Village Druten zal eveneens onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk zijn voor de berichten die worden geplaatst door anderen op een forum of via een social medium dat materiële of immateriële schade toebrengt aan de Bezoeker op welke manier dan ook.

Artikel 18 Intellectueel eigendom terzake Website

18.1 Alles dat is gepubliceerd op de Website of toebehoort aan de Website, waaronder, artiestennamen, labelnamen, Downloads, software, designs, tekeningen, logo’s en handelsmerken maken deel uit van het intellectuele eigendom van Winter Village Druten of een licentiehouder daarvan. De Bezoeker dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te erkennen en te respecteren en te voldoen aan alle beperkingen die door de wet opgelegd worden op het gebruik van beschermd werk. Het downloaden en overig gebruik van Producten en bestanden wordt beheerst door de gebruikersregels die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om te allen tijde zich aan deze gebruikersregels te houden. Deze gebruikersregels zijn onder andere gebaseerd op de huidige formulering van de Nederlandse Auteurswet en vormen slechts een korte samenvatting van de instructies en verbodsbepalingen die van toepassing zijn op de Bezoeker in het kader van de Wet.

18.2 De bepalingen van de Nederlandse Auteurswet en andere intellectuele eigendomsrechten zijn te allen tijde volledig van toepassing op al het gebruik en hebben voorrang op deze gebruikersregels: a) de Bezoeker mag alleen normaal particulier gebruik maken van een Product nadat hij er op de normale manier voor heeft betaald zoals aangegeven op de Website. Elke handeling van de Bezoeker welke de betalingsmethode omzeilt, verandert of anderszins ontloopt is verboden. De Bezoeker mag een Download of ander materiaal van de Website niet op andere wijze reproduceren, wijzigen, uploaden, in het openbaar afspelen, tonen, beschikbaar maken aan derden, uitvoeren, verkopen, wederverkopen, misbruiken enz. aangezien al deze handelingen gereserveerd zijn voor de rechthebbenden. De Bezoeker mag geen software, bestanden of betaalprocedures aanpassen, omzeilen, decoderen, versleutelen of verstoren; b) de Bezoeker is toegestaan om normaal gebruik te maken van het Productbestand dat hij rechtmatig heeft gekocht, volgens de procedures op de Website. c) de beveiligingsmethode zoals toegepast op de software behoort ook expliciet toe aan de beveiligde delen van de Website. Als het is vastgesteld dat een Bezoeker de wettelijke regels heeft overtreden, is Winter Village Druten in haar recht om de rechthebbende partij daarvan op de hoogte te stellen, die vervolgens juridische stappen kan nemen tegen de Bezoeker.

Artikel 19 Toepasselijk recht en jurisdictie

19.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover de rechtbank Arnhem, in geval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument niet relatief bevoegd is, is de volgens de wet relatief bevoegde rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Scroll to Top